Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Судске службе » Кривична писарница

Кривична писарница

Странка се може информисати о:

  • Броју предмета
  • Имену судије коме је предмет додељен у рад
  • Свим информација о кретању предмета
  • Може извршити увид у предмет
  • Молбом затражити препис или фотокопију писмена која се налазе у списима
  • Добити потврду правноснажности и извршности судске одлуке
  • Добити потврду да се не води поступак истраге или кривични поступак

Контакт телефон 032-713-960 локал 101

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу