Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Надлежност

Надлежност

Основни суд у Горњем Милановцу надлежан је за територију општине Горњи Милановац.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Надлежан другостепени суд за Основни суд у Горњем Милановцу је Апелациони суд у Крагујевцу.

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Горњем Милановцу у кривичном поступку и грађанско-правним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Чачку.

У другом степену Виши суд у Чачку одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Горњем Милановцу:

  • о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку.
  • на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у ванпарничним поступцима овог суда.

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу