Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Почетна » Судске службе » Оставинска писарница

Оставинска писарница

Странка може у овој писарници добити информације о току оставинског поступка који се води пред овим судом.

Контакт телефон 032-713-960 локал 102

@ 2021. Основни суд у Горњем Милановцу